سمن

ژانویه 30, 2012

هرجا که جمع شویم، نامش خانه سینماست

هومن عسکری «چه آبرویی؟ مملکت را تعطیل کنیم دارالایتام دایر کنیم درست تره. مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می‌آید. قحطی است، دوا نیست، مرض […]
ژانویه 26, 2012

راهنمای کارزار خشونت پرهیز

برگردان: نعیمه دوستدار  تقویت کمپین ها در دوران معاصر، جنبش‌های مردمی مسالمت‌آمیزکه بدون به کارگیری روش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، […]
ژانویه 23, 2012

ضرروت تشکیل هسته های فعالیت اجتماعی

حرکت زیر پوست شهر عرصه سوم– جنبش‌ها و فعالیت های مردمی و مدنی درهفته‌های قبل و دوران پس ازانتخابات جنجال‌ برانگیزریاست‌جمهوری درخرداد‌ماه سال‌۱۳۸۸، رشد و گسترش چشم‌گیری […]
ژانویه 19, 2012

روزنامه نگاران زندانی را آزاد کنید

عرصه سوم- در روزهای آخردی ماه جاری روند رو به افزایش نقض حقوق بشردرایران با دستگیری دو روزنامه‌نگار زن به نام های پرستو دوکوهکی و مرضیه […]
ژانویه 17, 2012

آسیه امینی برنده جایزه انجمن جهانی قلم وبنیاد اکسفام نوویب شد

باردیگریک کنشگر حوزه زنان برنده یک جایزه بین‌المللی شد. عرصه سوم- آسیه امینی شاعر، روزنامه‌نگاروفعال جنبش زنان برنده جایزه  مشترک انجمن جهانی قلم و بنیاد بین‌المللی […]
ژانویه 16, 2012

سینمای ایران دربحران

خانه به دوشی سینما عرصه سوم- رضا حاج جسینی: فایده انحلال خانه سینما چیست وچراحکومت ایران با نهادهای صنفی رابطه‌ای آشتی‌ناپذیر دارد؟ وجود انجمن‌ها و تشکل‌های […]
ژانویه 12, 2012

سالنامه ی آماری ونموداری نقض حقوق بشردرایران درسال 2011

 عر صه سوم- هرانا خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشردرایران، موارد گزارش شده نقض حقوق بشردرایران را ماهانه برروی سایت خود منتشرمی کند. این مرکزهم چنین آماراطلاعات ثبت […]
ژانویه 12, 2012

راهنمای مبارزه بدون خشونت!

عرصه سوم– در دوران معاصرجنبش‌های مردمی مسالمت آمیز که بدون به کارگیریروش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، بخش عمده، پرطرفدارومشهور جنبش‌های اجتماعی را […]
ژانویه 9, 2012

گزارش سالانه بنیاد عرصه سوم

نامه‌ ی رئیس هیئت مدیره بنیاد عرصه سوم خوانندگان عزیز، هدف اولیه بنیاد عرصه سوم کمک به پایه گذاری یک جامعه مدنی سالم وسرزنده درایران است. […]