تبعیض و نفرت همه جامعه را آزار می دهد.

مرکز بنی‌آدم وابسته به عرصه سوم، وجود نفرت کلامی در جامعه را هدف می‌گیرد، نفرتی که با سخنانی یهودی ستیزانه، اسلام هراسانه و نژادپرستانه در حال گسترش در جوامع فارسی است. این مرکز قصد دارد که:
-روایت‌های قدرتمند را در برابر گفتار نفرت‌زا آماده کند تا بتواند گفتگوهای خصوصی و عمومی را از محرومیت تا به شمولیت راهنمایی کند. 
-مردم را به صحبت کردن در برابر نفرت کلامی تشویق می‌کند، تا  مسئولیت بیشتری برای تضمین حقوق جوامعی که به طور سیستماتیک مورد ظلم قرار گرفته اند، داشته باشند. 

مرور مسیرهایی که خودمان در اجرای تبعیض و نفرت مشارکت داشتیم، دشوار است. ما مصمم هستیم که از ناراحتی راحت شویم.  پذیرش تفاوت‌ها نشان از توسعه جامعه است.

ما همیشه موارد را به درستی درک نمی کنیم و برای آن آمادگی داریم، ما قول می‌دهیم که به یادگیری ادامه دهیم و آن را به اشتراک بگذاریم و خود را به خاطر اشتباهات و قضاوت‌های نادرست پاسخگو کنیم و امیدواریم که به ما بپیوندید. 

مرحله اول این پروژه بر شناسایی شیوه‌های کاربرد گفتار و تصاویر نفرت انگیز در فرایند انسانیت زدایی علیه گروه های مختلف متمرکز است. از این طریق ما می توانیم نشان دهیم که چگونه این ایده ها در طرز فکر، تعاملات و قوانین ما رسوخ کرده و می‌کنند. ما همچنان می‌خواهیم راه هایی برای به چالش کشیدن نفرت کلامی پیدا کرده و در نتیجه جامعه خود را بهبود بخشیم. 

این یک چالش خواهد بود. ما خرسندیم از اینکه به ما ملحق می‌شوید.  

لطفاً این پست را با دیگران به اشتراک بگذارید. ما با آغوش باز پذیرای حمایت مالی شما برای انجام این مهم هستیم. همکاری شما دوستان کمک بزرگی است برای حمایت از حقوق بشر و افراد جوامع خاموش. یک دنیا سپاس از پشتیبانی تان. 

حمایت از ما

کمک شما تضمین کننده ادامه فعالیت سازمان عرصه سوم است، سازمانی متشکل از نویسندگان، هنرمندان، روزنامه نگاران و محققانی که می توانند در راستای تحقق مطالبات مدنی فعالیت‌های چشم‌گیری انجام دهند.