mission-page
اهداف

عرصه سوم تلاش می‌کند برای ایجاد ابزار، منابع و فرصت‌هایی برای یادگیری و همکاری هایی که یک جامعه مدنی قدرتمند، پر جنب و جوش و متنوع را در داخل ایران، در تبعید و در میان جوامع مرتبط نیازمند است.

چشم انداز

چشم انداز عرصه سوم دست یابی به یک جامعه مدنی قوی در ایران و در میان جوامع مرتبط است با توانایی، تکثرگرایی، مشارکت جویی در دستیابی به اهداف خود است.
منابع عرصه سوم توسط بخشی از خوانندگان خود و همچنین برخی اهداکنندگان مستقل تامین می‌شود. از همه شما متشکریم.