عرصه سوم همواره تلاش کرده است تا با استفاده از ابزارهای مختلف اطلاع رسانی، در مسیر گردش آزاد اطلاعات موثر بوده و محتوای تولیدی خود را با استفاده از روش‌هایی همچون، اینفوگرافیک، پوستر، فکت‌شیت‌ و ... به دست مخاطبان خود برساند. مجموعه زیر شامل اینفوگرافیک های عرصه سوم با محوریت مجلس و شوراها است.