• ایران کشوری است چند ملیتی، تشکیل شده از اقوام، ادیان، گرایش های مختلف جنسیتی، زبان ها و آداب و رسوم مختلف. این تنوع منبع قدرت مردمان این سرزمین است.
  • شوخ طبعی و یا لطیفه گفتن در ذات خود از قدرت کمی برخوردارند اما سبب عادی شدن ایجاد تبعیض و اقدامات تنفر جویانه می شوند
  • برای ایجاد تغییر ، نباید از اولین قدم هراس داشته باشید. وقتی امتحان نکنیم شکست خواهیم خورد. روزاپارک