سمن

ژانویه 21, 2011

جامعه مدنی، قدرت‌یابی شهروندان

عرصه سوم: شأن شهروندی و حقوق و تکالیف مربوط به آن از مفاهیم اساسی زندگی دموکراتیک به شمار می‌رود، در زندگی دموکراتیک، تمامی شهروندان صرف نظر از دین، نژاد، قومیت، جنس و... از حیث حقوق و تکالیف با هم برابرند و مفهوم شهروند در دنیای مدرن همراه با مرکز ثقل قرار گرفتن انسان، اهمیت یافتن فردیت و حقوق فردی پدید آمده‌ است.
ژانویه 21, 2011

صدور شماره شناسایی ملی برای سازمان‌های جامعه مدنی

عرصه سوم: وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران درپی طرح آمارگیری از سازمان‌های جامعه مدنی سراسر ایران در صدد اختصاص « شماره شناسایی ملی» به سازمان‎های جامعه مدنی است.
ژانویه 21, 2011

انتقاد مرتضی طلایی از نگاه تشریفاتی و ابزاری به سازمان‌های جامعه مدنی

عرصه سوم: مرتضی طلایی، رییس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران با انتقاد از «نگاه تشریفاتی و ابزاری» به سازمان‌های مردم نهاد می‌گوید که از این نهادهای مدنی «تن‌ها در برخی مناسبت‌ها و به شکل موضوعی» استفاده می‌شود.
ژانویه 18, 2011

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ - با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت‌های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛
ژانویه 18, 2011

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان […]
ژانویه 18, 2011

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ۹ دسامبر ۱۹۸۸ حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت […]
ژانویه 18, 2011

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶/ قطعنامه A ۲۲۰۰ قدرت اجرائی بنابر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶ دیباچه: دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در […]
ژانویه 18, 2011

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸ دولتهای طرف کنوانسیون: – با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ […]
ژانویه 18, 2011

کنوانسیون حقوق کودک

قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده ۴۹ دوم سپتامبر ۱۹۹۰ دیباچه بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن […]