اقدام شهرداری اردبیل علیه محیط زیست؛ پلمب تلافی جویانه!