همه پست ها

دی ۲۸, ۱۳۸۹

بیانیه حقوق افراد متعلق به اقلیتهای ملی نژادی مذهبی و زبانی

مجمع عمومی سازمان ملل متحد؛ - با تاکید مجدد بر یکی از اهداف بیان شده در چارتر سازمان ملل متحد پیشبرد و حمایت احترام به حقوق انسانی و آزادیهای اساسی همه افراد بشر بدون درنظر گرفتن تفاوت‌های نژادی جنسی زبانی ویا دینی آنان؛
دی ۲۸, ۱۳۸۹

اعلامیه جهانی حقوق بشر

از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و انتقال ناپذیر آنان اساس آزادی و عدالت و صلح را در جهان […]
دی ۲۸, ۱۳۸۹

مجموعه اصول برای حمایت همه افراد در هرگونه بازداشت یا زندان

قطعنامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوبه ۹ دسامبر ۱۹۸۸ حوزه مجموعه اصول این اصول در مورد حمایت از همه افراد در هر گونه بازداشت […]
دی ۲۸, ۱۳۸۹

کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

مصوبه ۲۶ دسامبر ۱۹۶۶/ قطعنامه A ۲۲۰۰ قدرت اجرائی بنابر ماده ۴۹، ۲۳ مارس ۱۹۷۶ دیباچه: دولتهای عضو این میثاق: با توجه به اصولی که در […]
دی ۲۸, ۱۳۸۹

کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(قتل عام)

صدو هفتاد و نهمین گردهمائی- ۹ دسامبر ۱۹۴۸ دولتهای طرف کنوانسیون: – با توجه به اعلامیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ ۱۱ دسامبر ۱۹۴۶ […]
دی ۲۸, ۱۳۸۹

کنوانسیون حقوق کودک

قدرت اجرایی کنوانسیون، طبق ماده ۴۹ دوم سپتامبر ۱۹۹۰ دیباچه بر اساس اصول پایه‌ای سازمان ملل متحد که از طرف تمامی نمایندگان جامعه بشری عضو آن […]
دی ۲۸, ۱۳۸۹

کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیر انسانی یا تحقیر کننده

مصوبه ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴/ قطعنامه شماره ۴۶/۳۹ مجمع عمومی سازمان ملل متحد قدرت اجرائی کنوانسیون، ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ کشورهای طرف این کنوانسیون (میثاق) – با توجه […]
دی ۲۸, ۱۳۸۹

قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی، انقلاب و نظامی دادسراها و ضابطان قوه قضائیه مکلفند در انجام وظایف قانونی خویش موارد […]
دی ۲۵, ۱۳۸۹

خطر غیر قانونی شدن همه سازمان‌های غیر دولتی پیشرو در ایران

عرصه سوم: مجلس شورای اسلامی بررسی پیش‌نویس قانون ناظر بر تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی را که در سال ۱۳۸۶ توسط تعدادی از نمایندگان مجلس ارائه شده در دستور کار خود قرار داده است و این طرح پس از انجام اصلاحاتی از سوی کمیسیون تخصصی امور اجتماعی در انتظار بررسی و تصویب نمایندگان مجلس است.عرصه سوم با اعتقاد به اینکه این طرح در راستای کنترل هرچه بیشتر سازمان‌های جامعه مدنی است، به بررسی و تحلیل آن پرداخته است