سپردن حفاظت از یک گونه جانوری به یک خانواده سیستانی