نامه ۲۵ سازمان جامعه مدنی به مجمع عمومی سازمان ملل