سازمان‌های مدنی و حقوق بشری؛ نگران جامعه مدنی افغانستان