فعالان مدنی در نشستی اعتراضی: نمی توانیم نفس بکشیم