عرصه سوم: امیدواریم توافق هسته‌ای باعث تقویت جامعه مدنی ایران گردد