افتتاح نمایشگاه محیط زیست با حضور سازمان های مردم نهاد سبز