بیانیه ۳۰ سازمان در حمایت از تصویب قطعنامه برای حقوق بشر در ایران