سخنگوی جیش العدل: با اعدام مرزبان ربوده شده مخالف بودم