کتابچه «مساله اقلیت»؛ اقلیت‌ها، جامعه مدنی و شوراها