نمایندگان اقلیت‌های دینی؛هم‌صدایی با حکومت اسلامی برای بقا