راهیپمایی علیه اعدام و اعلام شرایط فوق العاده در کردستان