اعتصاب 500 کارگر کارخانه نی شکر در هفت تپه خوزستان