نعیمه دوستدار

اسفند ۱, ۱۳۹۰

راهنمای کارزارخشونت پرهیز

بخش سوم برگردان: نعیمه دوستدار در دوران معاصر، جنبش‌های مردمی مسالمت‌آمیزکه بدون به کارگیری روش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، بخش […]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۰

قانون جدید مجازات اسلامی: تغییر یا فریب؟

 نعیمه دوستدار  سه هفته پیش، سخنگوی شورای نگهبان درایران، خبرازتایید چند طرح و لایحه داد که قانون مجازات اسلامی یکی از آن‌ها بود. قانون مجازات اسلامی، همواره […]
بهمن ۶, ۱۳۹۰

راهنمای کارزار خشونت پرهیز

برگردان: نعیمه دوستدار  تقویت کمپین ها در دوران معاصر، جنبش‌های مردمی مسالمت‌آمیزکه بدون به کارگیری روش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، […]
دی ۲۲, ۱۳۹۰

راهنمای مبارزه بدون خشونت!

عرصه سوم– در دوران معاصرجنبش‌های مردمی مسالمت آمیز که بدون به کارگیریروش‌های قهرآمیز و خشونت برای دگرگونی جامعه و سیاست تلاش می‌کنند، بخش عمده، پرطرفدارومشهور جنبش‌های اجتماعی را […]
دی ۱۷, ۱۳۹۰

کاهش چشمگیر زنان داوطلب نمایندگی برای شرکت درمجلس نهم

عرصه سوم – درمیان لیست زنان داوطلب اصول گرا برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی حتی یک نام هم دیده نمی‌شود که با انگیزه و سابقه فعالیت […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۰

واتسلاو هاول، مرد مبارزات مخملی

 نعیمه دوستدار– با مرگ واتسلاو هاول نویسنده ورئیس جمهورسابق چک که در یکشنبه ۱۸دسامبر۲۰۱۱ درسن۷۵‌سالگی درگذشت، جهان یکی از بزرگترین رهبران آزادی خواه ومدافعان جنبش های مدنی خشونت پرهیز […]