شناخت و افشای خشونت، راه‌کار مناسبی برای کاهش و مهار خشونت