دو نامه ۲۸ امضا و سال‌ها زندان دربرابر درخواست یک استعفا