یازده سازمان‌های حقوق بشری خواهان عدم حضور پورمحمدی در دولت شدند