محدودیت مسافرتی برای مولوی بلند پایه اهل سنت ایران