از انتظار برای حذف مجسمه شکارچی تا اعطای جایزه حقوق بشر به مولوی عبدالحمید