همراه با سمن‌ها؛ از جشنواره مطبوعات تا استادان رفتگر