از جلوگیری از ابراز همدردی روزنامه نگاران تا لغو نشست کانون نویسندگان