ازدواج کودکان، تداوم در ایران و تلاش در کشورهای همسایه برای جلوگیری از آن