انتخاب یک زن فوتبالیست به سمت سخنگویی شورای شهر بوشهر