اهدا نشان بین‌المللی علمی و فرهنگی اکادمی پزشکان ایرانی آلمان به سیما بینا