از خود کشی در معدن تا اعتراض نهادهای محیط زیستی در ایران