از درخواست برای ارسال پرونده رفع حصر تا آغاز حراج بزرگ خیریه