از وعده افزایش سمن‌ها تا تداوم بازداشت سندیکالیست‌ها