با دفاع ازمبارزات صلح طلبانه به سیاست های جنگ افروز اعتراض کنید