همایشی در تهران برای شبکه سازی سمن ها در منطقه اکو