مصاحبه با مهناز افخمی مدیرسازمان بین المللی زنان برای آموزش و مشارکت