مدیر عامل بنیاد رفاه کودک در ایران: من فراری نیستم