مدافعان حقوق بشردرسوئد مانع بازگرداندن پناهجوی ایرانی شدند