فعالین مدنی زن در معرض موج جدیدی از خشونت و محکومیت