فعالان مدنی در روز منع خشونت علیه زنان گرد هم آمدند