فرصتی برای همصدایی جنبش زنان،هم آوا با پروانه های صلح