سه ایرانی در آمریکا به پولشویی در چارچوب فعالیت‌های خیریه متهم شدند