زنان و منشور حقوق شهروندی در نشست گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی