دوره آموزشی بین المللی برای سازمان های جامعه مدنی در برمه