اولین کنفرانس «شبکه سازی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه مواد مخدر کشورهای اکو» در تهران