درخواست نهادی بین المللی برای گشایش انجمن صنفی روزنامه نگاران