دویچه وله: «خطر تصویب قانونی که به مرگ جامعه مدنی می‌انجامد»