حمله، اعتصاب غذا، شکنجه، تشدید نگرانی ها برای زندانیان سیاسی