جرس: طرح نظارت بر سازمان های غیردولتی؛ نهادهای مدنی در مسلخ قانون